2023-2024 Akademik Yılı Oryantasyon Programı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
2023 – 2024 AKADEMİK YILI ORYANTASYON PROGRAMI
 
Yüksekokulumuzda Fen Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümü öğrencileri Yabancı Dilde Eğitim (% 100) ve Turgut Kıran Denizcilik Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği ve İsteğe Bağlı Hazırlık Bölümü Öğrencilerine Kısmen Yabancı Dilde Eğitim (%30) İngilizce hazırlık eğitimi verilmektedir.

Yabancı dil hazırlık eğitim-öğretiminden muafiyet:

 Aşağıdaki şartlardan en az birini sağlayan öğrenci, zorunlu yabancı dil hazırlık eğitim-öğretiminden muaf tutulur:

 1. Eğitim-öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp, bu kurumlardaki ortaöğrenimini, programa kayıt tarihinden önceki son üç yıl içerisinde tamamlayanlar.
 2. Programa kayıt tarihinden önceki son beş yıl içerisinde, Yükseköğretim Kurulu Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Yönergesi ve Eşdeğerlik Tablosunda belirtilen sınavlar kapsamında, kısmen yabancı dilde eğitim yürüten programlara kayıtlı öğrencilerden “YDS, YÖKDİL veya eşdeğer sınavdan en az 60 puan”; eğitim-öğretim dili İngilizce olan programlara YDT puanı ile yerleşen öğrencilerden “YDS, YÖKDİL veya eşdeğer sınavdan en az 80 puan”; eğitim-öğretim dili İngilizce olan programlara YDT puanı ile yerleşmeyen öğrencilerden “YDS, YÖKDİL veya eşdeğer sınavdan en az 60 puan” yahut eşdeğer notları alanlar ya da aşağıdaki tabloda gösterilen asgari puanları, ilgili birimlerce akademik takvimde belirtilen tarihlerde düzenlenen yeterlik sınavlarından alanlar.
 
 
Sınav Türü
Yeterlik
Sınavı
YÖKDİL/
YDS               
Kısmen Yabancı Dilde Eğitim 70 60
İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretimi 70 60
YDT Puanı ile Yerleşip Yabancı Dilde Eğitim Alanlar 70 80
YDT Puanı ile Yerleşmeyip Yabancı Dilde Eğitim Alanlar 70 60
 
 1. Herhangi bir yükseköğrenim kurumunda, programa kayıt tarihinden önceki son üç yıl içerisinde İngilizce hazırlık eğitim-öğretiminden muaf tutulmuş olanlar, YDT puanı ile yerleşilen programlar için CEFR doğrultusunda “üst-orta seviye” olan B2 düzeyi başarıyla tamamlamış olanlar ve diğer programlar için CEFR kapsamındaki “orta seviye” olan B1+ düzeyi başarıyla tamamlamış olanlar.
(2) Yabancı dil hazırlık eğitim-öğretiminden muaf tutulmayı talep eden öğrenciler, talep dilekçesi ile birlikte bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen muafiyet şartlarından herhangi birisini sağladıklarını gösterir belgelerin asıllarını, ilgili birimce düzenlenecek yeterlik sınavından en geç 1 (bir) hafta önce, ilgili birime teslim eder. Muaf tutulmaya ilişkin karar, ilgili yönetim kurulu tarafından, düzenlenecek yeterlik sınavı tarihinden önce alınır. Yabancı dil hazırlık eğitim- öğretiminden muaf tutulan öğrenciler, kayıtlı bulundukları programdaki eğitim-öğretimlerine başlar.
 
Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi:
Kısmen ya da tamamen yabancı dilde eğitim yürütülen programlara kayıtlı öğrencilerden; yeterlik sınavında başarılı olamayanlar ile bu Yönerge’nin 6 ncı maddesi hükümleri uyarınca yabancı dil hazırlık eğitim-öğretiminden muaf tutulmayanlar, yabancı dil hazırlık eğitim- öğretimine tabi olur. Bu öğrencilerin kayıtlı bulundukları programda eğitim-öğretime başlayabilmeleri için yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimlerini başarıyla tamamlamaları gerekir.
 1. Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitim-öğretiminin süresi 1 (bir) yıldır. Hazırlık eğitim- öğretiminin azami süresi ise 2 (iki) yıldır. Ancak hazırlık eğitim-öğretiminin süresi, kayıtlı bulunulan programın öğrenim süresinden sayılmaz.
 2. Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimine kayıt işlemleri, programa kayıt esnasında yapılır.
 3. Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimini; YDT puanı ile yerleşilen programlar için CEFR doğrultusunda “üst-orta seviye” olan B2 düzeyinde başarıyla tamamlayanlar ile diğer tüm programlar için CEFR kapsamındaki “orta seviye” olan B1+ düzeyinde başarıyla tamamlayanlar, akademik takvimde yer alan güz ve bahar yarıyıllarının sonunda düzenlenen yıl sonu sınavına katılabilir.
 4. Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitim-öğretiminin birinci yılında başarılı olamayanlar, takip eden akademik yılın başında düzenlenecek yabancı dil düzey belirleme sınavına girmek zorundadır. Bu sınava katılan ve ilgili birimce tespit edilen puan barajının altında puan alan öğrenciler, yeterlik sınavına iştirak edebilir. Yeterlik sınavında da başarılı olamayanlar, zorunlu yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimini, derse devam şartlarına uyarak tekrar eder. Ancak kendi imkânları ile yabancı dil eğitim-öğretimine devam etmeyi talep eden öğrenciler, talep dilekçelerini yeterlik sınav sonuçlarının açıklandığı tarihi takip eden 5 (beş) gün içerisinde ilgili birime teslim etmek zorundadır. Bu öğrenciler, yeterlik sınavına girip başarılı olarak ya da YDS, YÖKDİL veya eşdeğer sınavdan, bu Yönerge kapsamında belirtilen asgari puanı alarak zorunlu yabancı dil hazırlık eğitim- öğretimini tamamlayabilir.
 5. Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimini 2 (iki) yıl içerisinde başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin, kayıtlı bulundukları programla ilişiği kesilir ve haklarında 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.  

İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi:

Kayıt yaptırdıkları program kapsamında isteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi bulunan öğrenciler, akademik takvimde gösterilen tarih aralığında, kayıtlı bulundukları birime başvurarak bu eğitim-öğretimi talep edebilir. Öğrenciler, isteğe bağlı yabancı dil-hazırlık eğitim-öğretimine, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından belirlenen kontenjanlar dairesinde kabul edilir. Kontenjanlar ile başvuru tarihleri ve koşulları, her akademik yılın başında Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından ilan edilir. Kayıtlar, başvuru yapan öğrenci sayısının Yüksekokul tarafından belirlenen kontenjanları aşması durumunda, ÖSYS puan sıralamaları esas alınarak tamamlanır.
(2) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitim-öğretiminin süresi 1 (bir) yıldır. Bu süre, öğrencilerin kayıtlı bulundukları programın öğrenim süresinden sayılmaz. Akademik yıl içerisindeki bahar yarıyılında düzenlenen yeterlik sınavından başarılı olanlar, kayıtlı bulundukları programlardaki öğrenimlerine ilgili dönemde başlar.
(3) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitim-öğretiminde başarılı olamayanlar, yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimine devam edemez. Bu öğrenciler, kayıtlı bulundukları programdan mezun oldukları tarihe kadar düzenlenen yeterlik sınavlarına katılabilir.
(4) Lisansüstü programlara kayıtlı öğrenciler, kayıtlı bulundukları birime başvurarak isteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi talep edebilir. Bu öğrenciler için düzenlenecek yabancı dil hazırlık eğitim-öğretiminin süresi azami 1 (bir) yıldır. Bu süre, ilgili programın azami süresinden sayılmaz.
(5) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimine devam eden öğrenciler, akademik yıl içerisindeki ara dönemlerde bu eğitimden vazgeçerek kayıtlı bulundukları programlardaki eğitim- öğretimlerine geçiş yapamaz.
 
Derse Devam, Ara Dönemde Yatay Geçiş ve Ölçme-Değerlendirme Esasları:
Öğrenciler, yabancı dil düzeylerine göre dâhil edildikleri her seviye grubundaki toplam derslerin en az %80’ine devam eder. Bir seviye grubundaki devamsızlık oranı, diğer düzeylere aktarılamaz. Bir seviye grubunda %80 devamlılık sağlamayan öğrenciler, ilgili seviye grubunun düzey sonu sınavına katılamaz ve not ortalamasına bakılmaksızın devamsız sayılır. Bu öğrenciler, devamsız sayıldıkları seviye grubunda düzey tekrarı yapar.
(2) Derse devam durumu, her ders sorumlusu tarafından izlenir ve son ders gününden önce Üniversitenin ilgili sistemine kaydedilir. Devam durumuna ilişkin kayıtlar, yılsonu sınavlarının düzenlenme tarihinden önce ilgili birim tarafından ilan edilir.
 Sağlık raporu süresi devam süresinden sayılmaz. Rektörlük tarafından Üniversite adına sportif, kültürel ve bilimsel faaliyetlere, yurtiçi ve yurtdışındaki müsabakalara ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmaları için görevlendirilen öğrenciler ile 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 29 uncu maddesi uyarınca Spor Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilen öğrenciler, görevlendirilme süresi içerisinde giremedikleri ders veya sınavlar için izinli ve mazeretli sayılırlar.
 
Başarı notunun hesaplanması:
 Yabancı dil düzey belirleme sınavı sonuçlarına göre CEFR esas alınarak açılması muhtemel seviye grupları şunlardır:
 a) Başlangıç seviyesi: A1-A2,
 1. Temel seviye: A2-B1,
 2. Orta seviye: B1+,
ç) Üst-orta seviye: B2.
 1. Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen seviye gruplarının her biri için ağırlıklı not ortalaması 100 (yüz) üzerinden en az 70 (yetmiş) olan öğrenciler, ilgili seviye grubunda başarılı sayılır ve bir üst düzeydeki seviye grubuna devam eder. Belirtilen not ortalamasını sağlayamayan öğrenciler ile düzey içi devamsızlık barajını aşanlar, bulundukları düzeyi tekrar eder.
 2. İngilizce hazırlık eğitim-öğretimi kapsamındaki bir düzeyin değerlendirme araçları ve düzey notu içerisindeki ağırlıkları şu şekildedir:
 1. Düzey sonu sınavı: %25,
 2. Ara sınav: %15,
 3. Kısa süreli sınavlar: %15,
ç) Proje/ödev dosyası: %15 (Yazma becerisi %5 ve konuşma becerisi %10),
 1. Sınıf içi değerlendirme: %10,
 2. Ders dışı çevrim içi platform faaliyetleri: %20.
 
 1. Genel başarı notu, 100 (yüz) puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan olan öğrenciler, yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimini başarıyla tamamlar. Genel başarı notu;
 1. Dört farklı düzeyde yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi gören öğrenciler için her bir düzey notunun %15’i ve yıl sonu sınavının yahut bütünleme sınavının %40’ı,
 2. Üç farklı düzeyde yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi gören öğrenciler için her bir düzey notunun %20’si ve yıl sonu sınavının yahut bütünleme sınavının %40’ı,
 3. İki farklı düzeyde yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi gören öğrenciler için her bir düzey notunun %30’u ve yıl sonu sınavının yahut bütünleme sınavının %40’ı,
 4. Bir düzeyde yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi gören öğrenciler için düzey notunun %60’ı ve yıl sonu sınavının yahut bütünleme sınavının %40’ı,
  alınarak hesaplanır.
 
Her bir dersin ortalamaya yüzdelik etkisinin aşağıda belirtildiği gibidir.
Kısmen Yabancı Dilde Eğitim (%30)
Main Course I   : % 80
Main Course II  : % 20
 
Yabancı Dilde Eğitim (%100)
Main Course I   : % 50
Grammar           :% 25
Writing              : % 25
 
 
Eğitim – Öğretim İle İlgili Diğer İşlemler:
Konusu itibariyle eğitim öğretim faaliyeti içinde veya dışında kalan taleplerin; öğrencilikle ilgili konularda Yüksekokulumuz Öğrenci İşlerine, yemekhane, kantin, aydınlatma, ısınma temizlik vb. konulardaki taleplerin Yüksekokulumuz Yazı işlerine yazılı olarak yapılması.
 
2023-2024 Eğitim Öğretim Döneminde tüm öğrencilerimize başarılar dileriz.
 
 
Yabancı Diller Yüksekokulu